POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej

RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Magia Sadu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul.

Przyrodnicza 6, 03-289 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696222, NIP:

5242840232, REGON: 368345372, kapitał zakładowy 5.000,00 zł; adres e-mail:

sklep@magiasadu.pl.

2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych

osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu

zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych

przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

3. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do

zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub

oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych,

a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

 

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane

przez administratora danych w jego sklepie internetowym;

b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych

administratora danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą

formularzy dostępnych na stronie internetowej oraz utrzymywanie konta klienta sklepu

internetowego;

c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej

administratora danych;

d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą

formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)

RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;

b) prawnie uzasadniony interes administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której

dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit.

a) i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;

c) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celu,

o którym mowa w ust. 1 lit. d.

 

§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty

pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów

produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.

2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego

rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura

rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza

Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

§4 Okres przechowywania danych osobowych

 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem

obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie

zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej

obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową,

wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez

czas nie dłuższy niż 10 lat;

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach

rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo

dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia

zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym

momencie.

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora

z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

 

§6 Profilowanie

 

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób

automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane

przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane

dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań,

w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą

spersonalizowanej oferty.

 

Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla

osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może

w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

 

§7 Polityka „Cookies”

 

1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji

związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to

niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą

którego łączy się z Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies

„sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania,

wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki

Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w

parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu

internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego

oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są

również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w celu

umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także

zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki

Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie

na urządzeniu Klienta.

4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu

może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności

Sklepu internetowego.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google